Seurojen yhteisen villisikajahdin säännöt

VILLISIAN YHTEISPYYNNIN PYYNTISÄÄNNÖT

 

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET / ERÄSEURA KARHU.

 

Osallistuminen metsästykseen

-  Villisian metsästykseen osallistutaan ilmoittautumalla seurakohtaisesti.

-  Osallistumisoikeus villisian metsästykseen on   osakasseurojen varsinaisilla jäsenillä, koejäsenillä ja maanomistajajäsenillä.  

-  Pienriistakortillisilla ei osallistumisoikeutta.

-  Vieraslupia ei myönnetä villisian metsästykseen.

- Villisian metsästykseen pääsee ampujaksi hyväksymällä allekirjoituksellaan    nämä säännöt.

 

Poikkeusluvanhakija

-  Poikkeusluvanhakija (luvavanhakija) valitaan osakasseurojen edustajien kokouksessa.

-  Luvanhakija vastaa metsästyksen tiedottamisesta ja viranomaisvelvoitteista.

-  Metsään haavoittuneena jääneestä ilveksestä on luvanhakijan tai pyynnissä olevan         johtajan viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisille.

-  Luvanhakija nimeää johtajat ja varajohtajat seuroittain.

 

Johtajat ja varajohtajat

-  Johtajat ja varajohtajat muodostavat johtajiston.

-  Johtajat sopivat mahdollisesti saatujen lupien  maksamisesta ja maksumenettelystä.

-  Lupaosakasseurat valitsevat johtajan ja varajohtajat ja esittävät heitä luvanhakijalle.

-  Kunkin seurueen metsästyksen johtaja tai hänen ollessa estyneenä, varajohtaja vastaa        metsästyksestä.

-  Vuorossa ollut metsästyksenjohtaja tiedottaa metsästyksen tapahtumista pyyntivuoron                  päätyttyä luvanhakijalle.

 

Metsästäjän velvollisuudet ja oikeudet

-  Metsästykseen osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä           tarkistettaessa.

-  Metsästyksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

-  Viereisen passimiehen sijainti on tiedettävä.

-  Metsästäjä vastaa omasta laukauksestaan.

-  Jokaisella jahtiin osallistuvalla on oltava ylävartalon peittävä hyvin näkyvä ja erottuva      vaatetus esim. hirven metsästyksessä  käytettävä vaatetus.

-  Ilveksen kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan    laukauksen.

-  Ilveksen ampujalla on ensisijainen oikeus taljaan ja kalloon.

-  Ruho toimitetaan Luonnonvarakeskukselle ( LUKE) tutkimuskäyttöön poikkeusluvassa            mainituin ehdoin.

- Kiistatapaukset kaatajasta tai saaliin omistuksesta ratkaisee pyynnissä oleva johtaja tai    tarvittaessa johtajisto.

-  Ilveksen metsästäjän on osallistuttava pyydettäessä Riistakeskuksen ilveslaskentaan.

Metsästysalue

-  Ilveksen metsästys tapahtuu seurueiden yhteismetsästyksenä myönnetyllä     pyyntialueella.

-   Jokainen seurue vastaa oman alueen metsästysoikeudesta.

 

Metsästyksen aloitus

-   Metsästyksen aloituspäivästä ja seurueen vuorosta päättää johtajisto.

-   Yhteislupa seurueiden pyyntivuoroja voidaan yhdistää/jaksottaa tarvittaessa.

 

Jälkiseuranta

-   Jokainen yhteislupaosakasseura tekee alueellaan ennen pyyntipäivää ilveshavainnot ja            kartoittaa ne ja varmistaa että ilves on yksinäinen.

-   Jälkiseurannan tuloksesta ilmoitetaan  vuorossa olevalle johtajalle kun kaatoluvan     mukainen yksilö on sopivalla metsästysalueella.

 

Metsästysvälineet

-   Metsästyksessä tulee käyttää aseena haulikkoa, joka on vähintään 12 kaliperiä.

-    Haulikoko tulee olla 3,5-4,5 mm.

-   Ampumamatka saa olla maksimissaan (enintään) 30 m.                         

 

Metsästettävä eläin

-    Metsästyksessä ammutaan vain yksittäistä ilvestä.

-    Pyynninaikana ei pyyntialueella ammuta muita eläimiä.

 

18§

Koirat

-   Johtajat kartoittavat koiratilanteen omassa seurueessa.

-   Pyyntiin käytetään ensisijaisesti vuorossa olevan seurueen jäsenen omia koiria.

-   Mikäli koiraa ei ole käytettävissä niin toisen osakasseuran jäsenen koiran     mahdollisuudesta osallistua metsästykseen päättää vuorossa oleva johtaja.

-   Seurueiden ulkopuolisen henkilön koiraa ei saa tuoda pyyntiin.

-   Ajojärjestys sovitaan pyyntiaamuna.

-   Kaikkia koiria pyritään käyttämään.

-   Koiralle ilveksen aiheuttamasta vahingosta vastaa koiran omistaja.

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET  /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET.

 

Ilveksen pyyntiin osallistuva.

 

Olen perehtynyt laadittuihin ilveksen pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

 

 

 

 

Pvm:__________________

 

 

allekirjoitus:____________________________

nimen selvennys

 

 

 

 

leikkaa tästä

________________________________________________________________________________

 

Tämä osa seuran arkistoon

 

 

 

 

 

 

 

 

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET  /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET.

 

Ilveksen pyyntiin osallistuva.

 

Olen perehtynyt laadittuihin ilveksen pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

 

 

 

Pvm:__________________

 

 

allekirjoitus:____________________________

nimen selvennys