Jahtimiesten säännöt

SALOISTEN JAHTIMIEHET RY:n SÄÄNNÖT

 

 

 

 


 

YHDISTYKSEN NIMI

Saloisten Jahtimiehet ry.

ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura

Seuran kieli on Suomi

Toiminta-alueena Raahen kaupungin Saloisten kaupungin osa

 

KOTIPAIKKA

Raahen kaupunki Oulun läänissä

 

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n jäsen, piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

SEURAN TARKOITUS

 Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä;
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
 3. metsästysampumaurheilua ja
 4. kenneltoimintaa.

                   3§

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä;
 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
 6. kouluttamalla jäseniään;
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
 8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

SEURAN JÄSENET

  Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja asuu seuran toiminta-alueella tai on maanomistaja.

  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

JÄSENIEN VELVOITTEET JA MAKSUT

  Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

  Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan n. 10 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsen- ja riistanhoitovelvoitemaksuista niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.

  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvotteista.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite.

Jäsen on myös velvollinen

 1. Suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoito toimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta, sekä;
 2. Tekemään näistä kalenterivuoden loppuun mennessä ilmoituksen seuran johtokunnalle

  Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa.

  Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

  Seuran johtokunta voi erityisistä syistä ( esim. ikäraja, sairaus tms. ) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

                                                               7§

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
 5. muuttaa pois seuran toiminta-alueelta. Ei koske maanomistajajäseniä.

          Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asian omaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

  Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

  Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

                                                                 8§

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

  Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

  Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.

                                                                 9§

TALVIKOKOUSASIAT

  Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 2. Todetaan kokouksen laillisuus;
 3. Hyväksytään työjärjestys;
 4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 7. Toimitetaan johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali;
 8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
 9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;
 10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;
 11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
 12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§ :n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;
 13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
 14. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 15. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiriin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiriin tehtävistä esityksistä;
 16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

                                                  10§

        KESÄKOKOUSASIAT

          Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

                                                     11§

        SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

          Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.    

          Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

                                                   12§

        PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

          Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

                                                  13§

        SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

          Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

          Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

          Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä.

                                                 14§

        SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

          Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

                                                15§

        SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

          Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

          Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi ( 6 ) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdeksi vuodeksi valitut kaksi ( 2 ) johtokunnan varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi ( 2 ).

          Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

          Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

 

 

                                                             16§

        PÄÄTÖSVALTAISUUS

          Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

                                             

 

                            17§

        SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

          Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

                                                

 

                            18§

        JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

          Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
 7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toiminta tiedot;
 8. nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Oulun piirin ja Pohjois- Pojanmaan kennelpiirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
 9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
 10. pitää seuran jäsenluetteloa;
 11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
 12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
 13. hyväksyä ja erottaa jäsenet;
 14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
 15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
 16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

                                             19§

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄITEN JAHTISÄÄNNÖT

  Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

                                                        20§

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

  Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

  Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys-Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle.

  Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Riistanhoito yhdistykselle, Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiriin ja Pohjois- Pojanmaan Kennelpiiriin.

                                                        21§

MUUTA

  Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.